بازی محبوب آجر شکن swipe brick bracket آجر شکن نسخه رکورد دلخواه  رکورد رو اول بازی وارد کنین و ادامه بدین خیلی ساده و راحت …