برنامه ريزي منابع انساني فراهم كردن زمينه براي شكوفايي و پرورش استعدادها و ايجاد انگيزه  افزايش كارايي و بهره وري براساس اصول برنامه ريزي نيروي انساني درسطح خردوكلان درقالب طرحهاي گروه بندي مشاغل ، سيستم ارزيابي ، مسيرهاي شغلي كاركنان ، برنامه هاي جانشيني ، درچارچوب اهداف و خط مشي هاي شركت طراحي وتدوين برنامه هاي نيروي انساني دركوتاه مدت و بلندمدت درچارچوب راهبردها و خط مشي هاي پرسنلي از طريق تحليل وضع موجودنيروي انساني ازنظر دانش ها  مهارتها ، استعددها ، توانايي ها و انگيزشها   پژوهش وتوسعه منابع انساني نظارت بر تهيه و تنظيم استراتژيها ، خط مشي ها و برنامه هاي پژوهش و توسعه منابع انساني ، براساس رهنمودهاي مديريت اداري و آموزش و شوراي عالي پژوهش منابع انساني – نظارت و كنترل برنحوه انجام مطالعات پژوهشها ، پيرامون مسايل و معضلات و احدهاي مختلف پتروشيمي در ابعادوتوسعه اي وموردي كه از طريق  شوراي پژوهش منابع انساني هيات مديره ويا مديران عامل شركتها به اين مديريت ارسال مي گردد. حراست  – سرپرستي مستقيم و راهنماي …