شرح : انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان از جمله مباحث نرم و رويه‌ناپذير مديريت منابع انساني هستند و نيازمند اقدامات و تشخيص‌هايي از سوي مديران منابع انساني هستند. البته سيستم‌هاي پاداش و تشويق و تنبيه بي‌ارتبا….   بهداشت و ايمني كاركنان   شرح : استفاده مطلوب از نيروي كار افراد وقتي امكان‌پذير است كه كاركنان از سلامت كامل برخوردار بوده و از خطر ابتلا به بيماري يا هر نوع حوادث در محيط كار بدور باشند. معمولاً سازمان‌ها براي ارائه خدمات درماني و….   پروژه ( Project )   تعريف : كاري موقت داراي تاريخ شروع و پايان مشخص با اهداف و تخصيص منابع مشخص براي توليد محصول يا خدمتي منحصربفرد و متفاوت از ديگر وظايف سازمان.   تيم‌سازي ( Team Building )   تعريف : فرايند ايجاد تيم‌ها و گروه‌هاي كاري مؤثر.   تيمي كار كردن ( Teamworking )   تعريف : انجام يك كار با كمك ديگر افراد در قالب يك تيم.   مديريت پروژه ( Project Management )   تعريف : شيوه‌ه …