به طور كلي بناهاي دوره اسلامي را ميتوان به دو گروه عمده تقسيم كرد: ۱-بناهاي مذهبي. شامل مساجد، آرامگاهها، مدارس، حسينيه ها،تكايا ومصلي ها ۲-بناهاي غيرمذهبي شامل پلها، كاخها، كاروانسراها ، حمامها، بازارها ، قلعه و آب انبارها هنر اسلامي بيشتر به ابنيه اي مانند مساجد، عبادتگاهها،زيارتگاه ها و امامزاده ها مي پرداخت. مركز هر آبادي وجمعيتي مسجد بود كه در اطراف آن مراكز و اماكن ضروري، تعليماتي ،عام المنفعه ،تشريفاتي وسپس بازار و خانه ها قرار مي گرفتند. فهرست مطالب تحقیق کامل در مورد امامزاده هاي زيد و يحيي  : مقدمه     3 هنرومعماي دوران قاجار:    9 موقعيت مكاني امامزاده زيد: ۱۳ سلسله نسب امزامزاده زيد:   18 بقعه امامزاده زيد وهنرهاي تزئيني آن:            20 شرح حال آصف الدوله(باني حرم و گنبد امامزاده زيد):   27 موقعيت مكاني امامزاده يحيي:           29 سلسله نسب امامزاده يحيي:  36 بقعه امامزاده يحيي وهنرهاي …