محتویات قدردانی اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت ده سؤال: ۱-         چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟ ۲-         آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟ ۳-         برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟ ۴-         آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟ ۵-         آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟ ۶-         چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟ ۷-         چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟ ۸-         چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم . ۹-         ارتباط با ب …