نوع فايل:(POWER POINT)قابل ويرايش تعداد اسلايد ها:۴۱ اسلايد بخشی از اسلاید ها: •این مدل مبتنی بر کدگذاری دوتایی است، انتقال علم از سوی : –با سواد به بی سواد –متخصص  به نامتخصص –عالم به عامی –یاددهنده به یادگیرنده در این مدل : •علم وفناوری  همچون یک اندازه دریافت شده  دیده می شود، اندازۀ دریافت شده ای  از  امری شیء گون( reified ) –اطلاعات علمی –روشهای علمی –ومهارتهای فنی qیا حداکثر اندازه ای از ادراک عمومی موجود دربارۀ علم وفناوری (نگرش مثبت به علم ، پذیرش فناوری و….) …