نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها : ۲۹ اسلاید   بخشی ازاسلایدها: n تمام اندازه گيري ها داراي حد مجازي از خطا هستند n بررسي منابع خطا ضروري است .۱ تاچه حد اندازه گيری را نزديک به واقعيت انجام می دهد .۲ آيا با تکرار اندازه گيری مقدار يکسانی را نشان می دهد .۳ آيا شرايط اندازه گيری (فشار ، دما، رطوبت…) بر روی اندازه گيری اثر می گذارد (شرايط استاندارد) .۴ آيا ويژگيهای اپراتور در اندازه گيری دخيل است .۵ آيا مقدار اندازه گيری شده در طول ساليان ثابت می ماند (کاليبراسيون) .۶ آيا محدوده اندازه گيری دستگاه مناسب انتخاب شده است .۷ سرعت عکس العمل دستگاه در مقابل مقادير متغيير چگونه است .۱ خطای کاربرد (استعمال)  Application error n ناشی از تغيير حالت دستگاه n گرم شدن ترمومتر در اثر تماس با مواد n فشار کوليس بر روی جسم n افت ولتاژ در اثر اتصال ولتمتر .۲ خطای شخصی (عمل کرد  Operating Error ) n استفاده غلط از دستگاه n نگاه کج به عقربه n قرار دادن غلط کوليس بر روی کار .۳ خطای محيط (Environmental Error ) n اث …