قسمتی از اسلاید ها       ملاحظات دیگر در عمق پی : ملاحظات-ماکزیمم عمق روش فشار باربری مجاز روش نمودار طراحی مراحل روش نمودار طراحی طراحی برای بارهای خارج از لنگر طراحی برای برش ابعاد کمینه     و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه …   توضیحات متنی به صورت تصویر و غیر قابل ویرایش …