قسمتی از اسلاید ها         هیدرو سفالی وضعیتی است که بدلیل عدم توازن میان تولید و جذب CSF در سیستم بطنی ایجاد می شود. وقتی تولید CSF بیش از جذب آن باشد، درآن صورت CSF در درون سیستم بطنی تجمع یافته ومعمولاً با ایجاد فشارفزاینده موجب اتساع غیرفعال بطنها می شود. … پاتوفیزیولوژی دو مکانیسم تولید CSF: 1- ترشح مایع توسط شبکه های مشیمیه ای. ۲- درناژ CSF توسط مایع خارج سلولی مغز.   علل بروزهیدروسفالی: ۱- مادرزادی (عفونتهای داخل رحمی،اختلالات تکاملی). ۲- اکتسابی (نئوپلاسمها،خونریزیها،عفونتها). بیشترین دلایل ایجاد هیدروسفالی از تولد تا ۲ سالگی شامل عیوب تکاملی (مانند ناهنجاری آرنولد چیاری) تنگی مجرا ،گلیوز مجرا و آترزی سوراخ لوشکا  و ماژندی(سندرم دندی واکر) می باشد .  انواع: ۱- اختلال درجذب CSF درفضای زیرعنکبوتیه ای (بطنهای مرتبط،هیدروسفالی ارتباطی) ۲- انسداد مسیرعبور دردرون بطنها (بطنهای غیرمرتبط،هیدروسفالی غیرارتباطی) هیدروسفالی ارتباطی: عدم تعادل درجذب وترشح CSF      تجمع فزاینده مایع درون بطنها اتساع بطنها …