نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها شهرستان تبريز با مساحت ۴۳۴۵كيلومتر مربع و اشغال۶/۹درصداز كل مساحت استان در قسمت مركزي شده است . اين شهرستان با جمعيت ۹۴۲،۳۷۱،۱نفر ۸/۴۱درصد كل جمعيت استان را به سال ۱۳۷۰در خود جاي داده بود و تبريز بعنوان مركز استان آذربايجان شرقي و بزرگترين شهر منطقه شمال غرب كشورئ در اين شهرستان واقع شده است. شهرستان تبريز به لحاظ موقعيت جغرافيايي از شمال به شهرستان اهر ،جنوب به شهرستان مراغه شرق به شهرستان هاي هريس  وبستان آباد و از غرب به درياچه اروميه محد ود مي گردد .بر طبق اخرين تقسيمات سياسي انجام گرفته اين شهرستان داراي ۳ بخش ،۱۴دهستان و ۱۸۷ آبادي مي باشد كه در زير جزئيات آنها آورده مي شود . روستاي مورد مطالعه اين طرح روستاي كلجاه است كه در بخش اسكو قرار دارد .اين بخش مشتمل بر ۵ دهستان ميباشد كه روستاي فوق الذكر مركز دهستان باويلدر بخش اسكو است . مسائل و مشکلات روستا از دید ساکنین دامداري در روستا باعث شده که اندازه ي معابر هماهنگ با اندازه ي گله ها باش …