نوع فايل:(POWER POINT)قابل ويرايش تعداد اسلايد ها:۴۸ اسلايد بخشی از اسلاید ها: l    آشنائي با اصول شئ گرائي l   درك نقش اصول شئ گرائي در كنترل پيچيدگي         سيستمهاي نرم افزاري l   درك مزاياي مدل شئ و كاربردهاي آن l   مقدمه l   روشهاي طراحي   l   تجريد   Abstraction l   محصور کردن   Encapsulation l   واحدبندي   Modularity l   سلس ل ه مراتب   Hierarchy l   مزاياي مدل شئ و كاربردهاي آن l   نقش نرم افزار در روزهاي اوليه عصر كامپيوتر l §   نقش ثانويه تلقي مي شد( Afterthought )   §   هزينه اساسي طراحي يك سيستم كامپيوتري از آن سخت افزار بود   §   بيشتر نرم افزارها بوسيله يك نفر توليد مي شدند   …