راهکار برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه محتویات قدردانی اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت ده سؤال: ۱-         چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟ ۲-         آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟ ۳-         برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟ ۴-         آیا […]

ادامه مطلب