مدل فنر               مدل فنر طراحی شده در سالیدورک  دستورات استفاده شده : Helix Spiral Sweep     … دریافت فایل

ادامه مطلب

مدل شماره ۳               مدل طراحی شده در سالیدورک  دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Chamfer Rib Fillet   … دریافت فایل

ادامه مطلب

مدل پروانه               مدل پروانه طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Loft Revolve Plane Circular Pattern Fillet … دریافت فایل

ادامه مطلب

مدل وزنه بدنسازی                 مدل وزنه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Circular Pattern Fill Pattern Mirror   … دریافت فایل

ادامه مطلب

مدل چاقو               مدل چاقو طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Revolve Boss Extrude Cut Extrude Fillet Chamfer … دریافت فایل

ادامه مطلب