تولید كارد با دسته تزريقي ۲۶ صفحه فایل pdf شامل ١ -معرفي محصول ١-١ -نام و كد محصول ١ ٢ ٢-١ -شماره تعرفه گمركي واردات شرايط- ١-٣ ٢ ٢ ٤-١ -بررسي و ارائه استاندارد ٣ ٥ -١ -بررسي قيمت محصول ٣ كاربرد موارد- ١ -٦ جايگزين كالاي- ١-٧ ٣ ٨-١ -اهميت استراتژيك كالا ٣ ٩-١ […]

ادامه مطلب

طرح تولید قطعات باکلیتی ۳۰ صفحه فایل پی دی اف شامل تمامی موارد مورد نیاز حهت شروع به کار و احداث واحد تولیدی قطعات باکلیتی تا پایان تمامی مراحل همراهتان خواهیم بود   … دریافت فایل

ادامه مطلب

توليد ژئوتكستايل سوزني ۵۵ صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول……………………………………………………………………………………………. ۵ ۱ـ۱ ـ نام و كد آيسيك محصول………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۱ـ۲ ـ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۳ ۱ـ ـ شرايط واردات……………………………………………………………………………………………………… ۱۱ ۱ـ۴ ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)…………………………………………………………. ۱۱ ۵ ۱ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و […]

ادامه مطلب

توليد ژئوگريدهاي پليمري ۴۷ صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول…………………………………………………………………………………………………………….. ۶ ۱ـ۱ ـ نام و كد آيسيك محصول………………………………………………………………………………………. ۶ ۱ـ۲ ـ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………. ۷ ۳ ۱ـ ـ شرايط واردات……………………………………………………………………………………………………… ۷ ۱ـ۴ ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)…………………………………………………………. ۷ ۵ ۱ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و […]

ادامه مطلب

توليد گرافيت ۴۱ صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول……………………………………………………………………………………………. ۶ ۱ـ۱ ـ نام و كد آيسيك محصول………………………………………………………………………………………. ۶ ۱ـ۲ ـ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………. ۶ ۳ ۱ـ ـ شرايط واردات……………………………………………………………………………………………………… ۷ ۱ـ۴ ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)…………………………………………………………. ۸ ۵ ۱ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني […]

ادامه مطلب

توليد كاغذ كاربن ۴۰ صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول……………………………………………………………………………………………. ۵ ۱ـ۱ ـ نام و كد آيسيك محصول………………………………………………………………………………………. ۵ ۱ـ۲ ـ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………. ۵ ۳ ۱ـ ـ شرايط واردات……………………………………………………………………………………………………… ۶ ۱ـ۴ ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)…………………………………………………………. ۶ ۵ ۱ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و […]

ادامه مطلب

توليد كاغذ سنباده ۵۵ صفحه فایل pdf شامل: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳ ۱ -۱ -نام و كد محصولات (آيسيك ۳ ……………………………………………………………………………… (۴ ۲-۱ -شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳ ۳-۱ -شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۱۳ ۴-۱ -بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. […]

ادامه مطلب

توليد كاغذ فلوتينگ ۵۵ صفحه فایل pdf شامل: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۴ ۱ -۱ -نام و كد محصولات (آيسيك ۳ ……………………………………………………………………………… (۶ ۲-۱ -شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۶ ۳-۱ -شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۷ ۴-۱ -بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. […]

ادامه مطلب

تولید کراست ۵۰ صفحه فایل pdf شامل: عناوين صفحه ۱ـ معرفي محصول……………………………………………………………………………………………. ۵ ۱ـ۱ ـ نام و كد آيسيك محصول………………………………………………………………………………………. ۶ ۱ـ۲ ـ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………. ۶ ۳ ۱ـ ـ شرايط واردات……………………………………………………………………………………………………… ۷ ۱ـ۴ ـ بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي)…………………………………………………………. ۷ ۵ ۱ـ ـ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد […]

ادامه مطلب

طرح توليد خودكار شش گوش ۳۸ صفحه فایل pdf شامل: معرفي محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١ ١ -١ -نام و كد محصول ………………………………………………………………………………………………………………………………….٥ ٢ -١ -شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………………………………………………………………٥ ٥……………………………………………………………………………………………………………………………………….واردات شرايط- ١ -٣ ٤ -١ -بررسي و ارائه استاندارد ملي…………………………………………………………………………………………………………………٦ ٥ -١ -بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني………………………………………….. … دریافت فایل

ادامه مطلب